Jesteś tutaj

Zgłoszenia/Procedury

 
Poprzez skorzystanie z „Procedur Administratora”, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Serwis jego danych osobowych do celów, związanych z obsługą zgłoszenia Użytkownika.
Procedury wymagają podania minimalnego zakresu danych, niezbędnych do obsługi zgłoszenia Użytkownika. Zakres niezbędnych danych zależy od rodzaju zgłoszenia:
·         PYTANIE DOTYCZĄCE SERWISU
·         NIEDOZWOLONE TREŚCI NA STRONIE
·         MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU OSOBY NIEPOWOŁANEJ DO KONTA LUB POCZTY MAIL UŻYTKOWNIKA
·         ZAKŁÓCENIA W FUNKCJONOWANIU SERWISU/USŁUGA ASP/USŁUGI WWW/ REKLAMACJE Z WINY ADMINISTRATORA
·         NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH/WIARYGODNA WIADOMOŚĆ O BEZPRAWNYM CHARAKTERZE TREŚCI SERWISU LUB ZWIĄZANEJ Z NIMI DZIAŁALNOŚCI
·         NARUSZENIE ZASAD DOZWOLONEGO UŻYTKOWANIA KONTA UŻYTKOWNIKA
·         ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z SERWISEM SELFPUBLISHER
 

ZGŁOSZENIE: PYTANIE DOTYCZĄCE SERWISU

1.    Formularz (zakładka po lewej stronie ekranu) lub adres selfpublisher@selfpublisher.pl
2.    Administrator odpowiada na Forum, w kolejności zgłoszeń, według wagi i powtarzalności pytań. Odpowiedź może mieć kształt np. aktywnego linku do Regulaminu, materiału informacyjnego Serwisu w Pobieralni albo w sieci.

ZGŁOSZENIE: NIEDOZWOLONE TREŚCI NA STRONIE

·         Formularz (zakładka po lewej stronie ekranu) lub adres selfpublisher@selfpublisher.pl
·         Krótka informacja: co się stało, gdzie (na której stronie serwisu), kiedy (data, godzina zdarzenia), dlaczego treść powinna być uznana za niedozwoloną. Prosimy załączyć zrzut ekranowy, link do serwisu, nazwę Użytkownika, który mógł brać udział w sprawie oraz wszelkie okoliczności, zdaniem Zgłaszającego istotne dla tematu. Dziękujemy za pomoc.

ZGŁOSZENIE: MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU OSOBY NIEPOWOŁANEJ DO KONTA LUB POCZTY MAIL UŻYTKOWNIKA

W przypadku najmniejszego podejrzenia o możliwość kradzieży wirtualnej tożsamości Użytkownika, a także podejrzenia, że do jego komputera, poczty mail, hasła lub konta mogła uzyskać/uzyskała dostęp dowolna osoba trzecia, Użytkownik jest obowiązany natychmiast skontaktować się z Administratorem.
·         Użytkownik zarejestrowany korzysta z zakładki „Zgłoś problem” po lewej stronie ekranu lub adresu selfpublisher@selfpublisher.pl.
·         Autor, który korzysta z ASP ma link „Kontakt z Administratorem” w szufladce „bezpieczeństwo” (w elektronicznym gabinecie - na samym dole po lewej stronie).
·         W przypadku takiego zgłoszenia Użytkownik podaje swoje prawdziwe dane osobowe, włącznie z adresem pocztowym.
·         Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika, także ponad wątpliwość, oraz prawo do wezwania Użytkownika do złożenia notarialnego oświadczenia w sprawie przyjęcia na siebie odpowiedzialności za skutki zgłoszenia dokonanego w złej wierze.

REKLAMACJE: ZAKŁÓCENIA W FUNKCJONOWANIU SERWISU/USŁUGA ASP/USŁUGI WWW/ REKLAMACJE Z WINY ADMINISTRATORA

Przed zgłoszeniem zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik jest proszony o obejrzenie strony głównej i Forum, a w miarę możliwości także FAQ i Regulaminu. Reklamacje prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: selfpublisher@selfpublisher.pl lub na piśmie.
Żeby reklamacja była rozpatrywana, we wniosku reklamacyjnym należy podać:
·         swoje prawdziwe dane, także adres do korespondencji z kodem i kontaktowe (telefon stacjonarny, mail),
·         nazwę użytkownika, datę zakupu usługi w naszym sklepie; numer identyfikacyjny tego zakupu/zamówienia;
·         datę zdarzenia,
·         nazwę strony, na której wystąpiły problemy
·         krótki opis powodu reklamacji i np. zrzut ekranu;
·         swoje żądania;
·         w przypadku pisma musi być czytelny, odręczny podpis
Termin odpowiedzi pisemnej: 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania reklamacji. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź może również mieć formę elektroniczną. Administrator może poprosić Użytkownika o dodatkowe, szczegółowe informacje, wyznaczając termin (nie dłuższy niż 14 dni roboczych) na odpowiedź. Jw. wydłużą terminy reklamacji, zgodnie z przepisami.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik, którego nie usatysfakcjonowało stanowisko Administratora może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

ZGŁOSZENIE: NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH/WIARYGODNA WIADOMOŚĆ O BEZPRAWNYM CHARAKTERZE TREŚCI SERWISU LUB ZWIĄZANEJ Z NIMI DZIAŁALNOŚCI

Zgłoszenie dotyczące naruszenia praw autorskich w ramach lub przy wykorzystaniu oprogramowania Serwisu a także wiadomość o bezprawnym charakterze treści Serwisu musi spełnić kumulatywnie szereg kryteriów, aby zostało uznane za wiadomość wiarygodną.
Administrator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych podanych przez osobę, która zgłasza naruszenia, a także prawo do wezwania jej do innych niezbędnych czynności.
Zgłoszenie można złożyć drogą elektroniczną na adres selfpublisher@selfpublisher.pl, pod warunkiem dostarczenia w ciągu następnych 14 dni roboczych, odpowiedniego zgłoszenia na piśmie. Brak odpowiedniego zgłoszenia na piśmie oznacza wstrzymanie procedury.
Zgłoszenie musi spełniać prawidłowo wszystkie punkty niżej, aby mogło być traktowane przez Administratora jako wiarygodna wiadomość o naruszeniu praw autorskich lub/i wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze treści Serwisu lub związanej z nimi działalności:
·         dokładne dane, dokładny adres, numer telefonu stacjonarnego oraz adres elektroniczny podmiotu zgłaszającego naruszenie,
·         precyzyjny opis treści naruszającej prawa (+ niezbędne dokumenty),
·         precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (+ zrzuty ekranu z Serwisu),
·         oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone w rygorze odpowiedzialności cywilnej oraz karnej za skutki nieprawdziwego oświadczenia, że
o    informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Administratorowi lub Użytkownika, któremu zarzucono naruszenie praw,
o    jest on podmiotem, któremu prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz tego podmiotu (+ prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub jego czytelna kopii elektroniczna).
o    podmiot przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje płynące ze złożonego zgłoszenia (w tym między innymi za skasowanie lub zablokowanie treści innego Użytkownika) oraz potwierdza i akceptuje, że wszelkie zgłoszenia mogą być wykorzystywane w postępowaniach sądowych, a wszelkie fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieścisłe informacje przekazane przez Użytkownika mogą skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności cywilnej i karnej;
·         elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa bądź jej pełnomocnika.
Gdy prawidłowość zgłoszenia budzi wątpliwości, Administrator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do treści, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie dostępu nie oznacza uznania, iż powyższe treści naruszyły prawa podmiotu zgłaszającego; taki stan rzeczy ustala prawomocny wyrok sądu a nie Administrator.

ZGŁOSZENIE: NARUSZENIE ZASAD DOZWOLONEGO UŻYTKOWANIA KONTA UŻYTKOWNIKA

Zakładka „Zgłoś problem” po lewej stronie ekranu lub adres selfpublisher@selfpublisher.pl. Autor, który korzysta z ASP może też uruchomić link „Kontakt z Administratorem” w szufladce „bezpieczeństwo” (w elektronicznym gabinecie - na samym dole po lewej stronie).
Powiadomienie zawiera:
·         elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, która składa zgłoszenie, a także jej dokładny adres, numer telefonu stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej,
·         precyzyjny opis faktów, sytuacji i okoliczności uzasadniającej przekonanie osoby zgłaszającej o naruszeniu Zasad,
·         precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (+ zrzuty ekranu z Serwisu),
·         oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę naruszanych praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Administratorowi lub Użytkownikowi, któremu zarzuca się naruszenie Zasad,
Administrator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby, która zgłasza naruszenie oraz wezwanie jej do innych czynności w celu weryfikacji zgłoszenia.
Administrator zastrzega sobie prawo do zbadania sytuacji w wybranym zakresie oraz wybranym sposobem.

ZGŁOSZENIE: ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z SERWISEM SELFPUBLISHER


OGÓLNE ZASADY PROCEDURY ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY

1.    Aby konto Użytkownika zostało skasowane, potrzebna jest jednoznaczna decyzja o likwidacji Konta Użytkownika, a w przypadku gdy doszło do sprzedaży ibuków także rozliczenie ze środków za sprzedane licencje dla Uzytkownika i tytułem prowizji dla Serwisu.
2.    Strony działają w sprawie bezzwłocznie, jednak terminy i sposób likwidacji konta chronią interesy nabywców licencji do kopii ibuka Użytkownika, który postanowił wycofać swoje treści z Serwisu;
3.    Poprzez żądanie zakończenia współpracy Użytkownik składa oświadczenie, że przyjął do wiadomości i zaakceptował bez zastrzeżeń, że
a.    Zakończenie współpracy (skasowanie loginu) oznacza automatyczne skasowanie konta Użytkownika z całą zawartością;
b.    Administrator nie przywróci treści i materiałów ze skasowanego konta Użytkownika. Skasowanie jest bezpowrotne i ma skutek trwały.
c.    Użytkownik oprócz zawartości konta (np. dorobku artystycznego) automatycznie traci komplet praw, korzyści, tytułów i in. stanowiących jego dotychczasowy dorobek w Serwisie, a w przypadku Klientów – historię zakupów licencji, która służy jako dowód ich legalności np. w przypadku zgubienia faktury.
4.    Login Użytkownika może od razu wykorzystać inny Użytkownik.
5.    Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora (np. dostarczenie danych koniecznych do rozliczenia pieniędzy, które należą się Użytkownikowi za sprzedaż licencji do ibuków, obowiązek zapłaty faktury tytułem proweizji dla Serwisu) lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został jednoznacznie zwolniony przez wierzyciela w formie pisemnej.
6.    Skasowanie konta pozostaje bez wpływu na udzielone Administratorowi osobno prawo do korzystania z treści Użytkownika a także bez wpływu na uprawnienia nabywców jego ibuków.

ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY NA WNIOSEK UŻYTKOWNIKA
- WYPOWIEDZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG NIEODPŁATNYCH, LIKWIDACJA KONTA W SERWISIE

Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć swoją więź z Serwisem. Żądanie zamknięcia konta albo wypowiedzenie usług bezpłatnych z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez tego okresu należy nadesłać na adres: selfpublisher@selfpublisher.pl lub pisemnie na adres firmy.
Przesłanie żądania zamknięcia konta lub/i wypowiedzenie Użytkownika skutkuje bezzwłocznym zablokowaniem konta; w szczególności ibuk Użytkownika w sklepie lub/i Pobieralni zmienia status na „wyłączony” tj. przestaje być dostępny dla innych Użytkowników i ustaje jego sprzedaż/pobieranie.
W okresie do 7 dni strony dokonują rozliczenia; w szczególności przed usunięciem konta Użytkownik jest zobowiązany do wystawienia ostatecznego rachunku/faktury na podstawie raportu o sprzedaży ibuków dostępnego na jego koncie oraz opłącenia prowizji dla Serwisu. Po dokonaniu rozliczenia konto Użytkownika zostanie usunięte ze wszystkimi treściami.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać pocztą (na piśmie) w siedzibie firmy na adres firmy.
Z uwagi na względy bezpieczeństwa, prosimy o podpis bardzo czytelny.
Ponieważ wycofanie zgody na przetwarzanie danych ma za skutek usunięcie konta, co się wiąże z bezpowrotną utratą treści (materiałów Użytkownika) Administrator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z takim Użytkownikiem, który wniósł wycofanie zgody i ma wystawione ibuki w sklepie lub/i inne liczne udostępnione treści w Serwisie. Jeżeli będzie to stosowne, zaproponuje mu zawieszenie konta lub/i dłuższe terminy czynności związanych z likwidacją konta z uwagi na ewentualną potrzebę przeniesienia przez Autora treści z Serwisu.

ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE BEZ OKRESU WYPOWIEDZENIA I Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA

Administrator może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący Serwis z Użytkownikiem albo zablokować czasowo lub bezterminowo w terminie do własnego uznania jego konto Użytkownika w następujących przypadkach:
·         Użytkownik obiektywnie i bezprawnie narusza polskie prawo lub/i Regulamin;
·         jest to wymagane ze względu na zmiany w prawie/przepisach dokonane przez odpowiednie władze lub organy regulacyjne – w terminie wymaganym przez przepisy;
·         Administrator zdecydował się zakończyć oferowanie konkretnej usługi (skutki odnoszą się wyłącznie do tej konkretnej usługi) — w takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem;
·         Administrator zdecydował się zakończyć oferowanie jakiejś usługi określonej grupie Użytkowników — w takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
·         Administrator zdecydował się zlikwidować Serwis — w takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.